Škála aktivit

Služeb a.s. mohou v mnoha směrech využívat jak vrcholové řízení akciových společností- členů Hutnictví železa a.s., tak odborné útvary organizací akcionářů od útvarů ekonomických, marketingových, obchodních, výrobních, technických, ekologických až po útvary strategického zaměření. Také vládním orgánům mohou činnosti Hutnictví železa a.s. pomáhat. V tomto směru již proběhla jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kterému jsou služby poskytovány smluvně, v menším rozsahu jsou poskytovány i ministerstvu hospodářství SR. Nutná a prospěšná je spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR, se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, s Parlamentem ČR a jeho výbory, s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a dalšími orgány státu při tvorbě technické legislativy, kterou je nutno urychleně slaďovat s EU.

Podobně jako obdobné organizace v zahraničí, spolupracujeme se statistickými úřady ČR a SR. Hutnictví železa a.s. je garantem správnosti statistických údajů poskytovaných EK OSN, IISI a některým dalším zahraničním společnostem, od kterých jsou získávány recipročně nám méně přístupné informace těmito společnostmi odborně zpracovávané.

V zájmu rychlého sbližování se s hutnictvím v zahraničí se stala a.s. členem IISI (International Iron and Steel Institute), t.j. mezinárodní instituce sdružující přední nestátní výrobce hutního materiálu ve světě. Svým akcionářům tím a.s. poskytuje rozhodující aktuální informace o hutnictví ve světě a zprostředkovává i další aktivity podnikané touto institucí.

Nezastupitelná a vysoce aktuální byla kontaktní funkce společnosti při projednávání konkrétních postupů v naplňování Asociační dohody s ES a ujednání s některými dalšími zeměmi např. s Finskem, Rakouskem, Maďarskem např. ve směru sjednávání obchodních vztahů, naplňování sjednaných objemů exportu ocelářských výrobků včetně trubek, projednávání tarifních a mimotarifních obchodních podmínek zejména ve spojitosti s tzv. citlivými položkami.

  • Pro své akcionáře provádí společnost marketingové průzkumy a studie.
  • Také vybudování systému informací o aktuálních otázkách ocelářství ve světě určeného managementu přispěla k poslání napomáhat procesu integrace ocelářství do prostředí tržního hospodářství.
  • Dohody s některými zahraničními hospodářskými svazy a výměna informací, členství v IISI a kontaktování EUROFER byly dalšími zcela konkrétními kroky v tomto směru.

Vytvořená společná platforma projednávání možnosti postupů v řešení aktuálních problémů a jednotné vystupování všude tam, kde to není v rozporu s hospodářskou legislativou, pomohly velmi pohotově řešit složité otázky postavení akcionářů na mezinárodním trhu oceli, presentovat se na mezinárodních akcích jak obchodního, tak vědeckotechnického charakteru.

Velice významným pro působnost a.s. je hájení zájmů a obhajování hutnictví (včetně jeho nesporných specifik) v celé sféře hospodářské a průmyslové politiky. Rychlá reakce na vývoj průmyslu, ekonomiky a doporučovaná řešení jako výsledky analýz uplatňuje a.s. jak ke státní správě, tak k dalším institucím působícím právě ve formování, dotváření průmyslové politiky včetně legislativy.

Pracovníky HŽ, a. s. je rovněž zajišťována agenda Odvětvového svazu hutnictví železa, jako zájmového sdružení zaměstnavatelů a kolektivního člena Svazu průmyslu ČR a Hospodářské komory ČR (sněmu Živnostenských společenství). Členy tohoto svazu jsou zatím všichni akcionáři HŽ, a. s. z České republiky, členství ve svazu je však otevřené všem, kteří o to projeví zájem a splňují podmínky stanov.

Svaz se zabývá informační, koordinační a lobbystickou činností ve vztahu k výše uvedeným zaměstnavatelským organizacím a k orgánům státní správy. Jeho úloha do budoucna vzroste, ve vazbě na legislativní dořešení postavení odvětvových a živnostenských organizací, jako v zásadě neziskových organizací, poskytujících služby svým členům a plnící zároveň funkci garanta "čistoty podnikání v oboru".

Důležité jsou také vztahy k hutnickým společnostem obou republik, jejich podpora zejména nemateriálního charakteru, t.j. poskytování informační báze a odborné pomoci specialistů a organizační pomoci. Podobně je tomu ve vztahu k vysokým školám se studijním programem zaměřeným na přípravu odborníků pro hutní profese. Velké úsilí bylo vynaloženo na udržení a další působnost odborného časopisu Hutnické listy.

Poznatky o potřebách typu služeb poskytovaných HŽ, a s. ukazují také na účelnost zajištění dalších služeb, např. pro velkoobchod s hutním materiálem, pro zajištění základních vstupních surovin a energií. Daří se rozvíjet kontakty s tiskem, dobře se osvědčují i kontakty s poslanci k aktuálním otázkám legislativy přímo související s hutnictvím, např. k otázkám životního prostředí.

Proto již záhy po ustavení společnosti byl ustaven svaz výrobců trubek a vymezena pravidla jeho postavení tak, že samostatně reprezentuje výrobce trubek a služby jsou mu poskytovány aparátem společnosti. Tento svaz se stal přidruženým členem evropského svazu trubkařů ESTA.

Valná hromada konaná 9. 4. 1997 rozhodla o p otřebě přizpůsobit se aktuálním potřebám a zvažováno začalo být zřízení pracoviště v Ostravě. Zásadní změnou byla transformace pojetí orgánů společnosti odpovídající tzv. německému pojetí společnosti. Zvoleno bylo 3 členné manažerské představenstvo a 9 členná dozorčí rada složená ze zástupců akcionářů.

Reagujíc na potřeby více prohloubit kontakty směrem k EU se HŽ, a.s. v r. 1996 stala přidruženým členem Eurofer (sdružení výrobců oceli v EU)